ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

 

 

ที่อยู่               ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 4 

                       

                     ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง 

                      

                     อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

                      

                      92000  

 

โทรศัพท์         0-7521-7254-5 

 

โทรสาร           0-7521-7254

 

E-mail :        tranglabour@gmail.com