ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปี 2559
                 

 

 

 

ลำดับที่

 

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

 

ปฏิบัติหน้าที่เป็น
แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล

 

เลขที่

 

หมู่ที่

 

ตำบล

 

อำเภอ

 

จังหวัด

นางพิมพ์นิภา  ถาวร 084-8391850 ๘๐/๙ ถ.บ้านหนองยวน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง ทับเที่ยง
นางละมุน  ปานแก้ว 089-5913807 ๓๔ นาพละ  เมืองตรัง ตรัง นาพละ
นางอุไรวรรณ  พลวัฒน์ 082-9948947 ๔๕/๑ บ้านควน เมืองตรัง ตรัง บ้านควน
นายอนันต์  ชูพัฒน์ 081-7471203 ๑๐ นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง นาบินหลา
นางคิน  วรรณา 083-6338611 ๕๐/๑ ควนปริง เมืองตรัง ตรัง ควนปริง
นางหนูพิศ  เกตุแก้ว 086-9468437 ๕๕/๓ นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง นาโยงใต้
นายวิรัติ  แก้วลาย 087-2710709 ๑๔๕/๑  บางรัก เมืองตรัง ตรัง บางรัก
นายชัยรัฐ  เนียมเจริญ 084-6252123 ๑๓๑/๑ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง โคกหล่อ
นายประสิทธิ์  บัวเรือง 089-5897208 ๔๙/๓ นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง นาโต๊ะหมิง
๑๐ นายเจริญ   สังขพราหมณ์ 081-7289261 ๒๓/๓ หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง หนองตรุด
๑๑ นางอ่อนอุมา  หลักเพชร 090-8715397 ๑๑๖/๑ น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง น้ำผุด
๑๒ นายวิชา  โพธิ์วิจิตร 087-4749180 ๓๖/๓ นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง นาตาล่วง
๑๓ นางเพียงพร  เอียดสีทอง 087-4181953 ๔๘/๒  ๑๐ บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง บ้านโพธิ์
๑๔ นายสุนทร  อินทร์งาม 086-2732805 ๑๔๕ นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง นาท่ามเหนือ
๑๕ นางสาวณัฐรียา  จันทร์เพชร 087-4688681 ๒๗/๓ นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง นาท่ามใต้
๑๖ นางสายใจ  จุ้งเจริญศักดิ์กุล 084-0572736 ๙๐ ถ.ตรังคภูมิ กันตัง กันตัง ตรัง กันตัง
๑๗ นายธาดา  รักษศรี 084-1854787 ควนธานี กันตัง ตรัง ควนธานี
๑๘ นางสาวดุสิดา  คล้ายเงิน 086-9405406 ๑๔๗/๒ บางหมาก กันตัง ตรัง บางหมาก
๑๙ นางหทัยชนก  สะบาย 091-0735717 ๑๓๗ บางเป้า กันตัง ตรัง บางเป้า
๒๐ นางอุมาภรณ์  ศรีบุตราช 092-3585883 ๑๒/๑๐ วังวน กันตัง ตรัง วังวน
๒๑ นายวิรวัฒน์  หมาดหวา 086-2669055 ๑๙๒/๑ กันตังใต้ กันตัง ตรัง กันตังใต้
๒๒ นายอำนวย  ด้วงนุ้ย 089-5910449 ๙๓ โคกยาง กันตัง ตรัง ตรัง
๒๓ นางสาวจาตรี  เทือกทักษ์ 087-2708175 ๔๖/๓ คลองลุ กันตัง ตรัง คลองลุ
๒๔ นางสาวปวีณา  บุญเกื้อ 080-6941185 ๗๒/๑ ย่านซื่อ กันตัง ตรัง ย่านซื่อ
๒๕ นางอารมย์  สุเหร็น 084-5381389 ๑๔๐/๒ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง บ่อน้ำร้อน
๒๖ นางอารี  จิม่อง 086-2815928 ๗๔/๑ บางสัก กันตัง ตรัง บางสัก
๒๗ นายอัสนาวี  หวอตะเห 086-2763224 ๔๖/๑ นาเกลือ กันตัง ตรัง นาเกลือ
๒๘ นางบุญยืน  คงเหล่า 089-4701225 ๔๓/๑ เกาะลิบง กันตัง ตรัง เกาะลิบง
๒๙ นายศรี  แก้วลาย 081-2723901 ๒๒๐ คลองชีล้อม กันตัง ตรัง คลองชีล้อม
๓๐ นายสมหมาย  พลประสิทธิ์ 083-3961397 ๕๐ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ย่านตาขาว
๓๑ นายบุญชุบ  จงรักษ์ 087-8885745 ๔๓ หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง หนองบ่อ
๓๒ นางนฤมล  นิลระตะ 081-0891528 ๒๑๐ นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง นาชุมเห็ด
๓๓ นายวิระ  ทิพย์กล่อม 083-1817274 ๘๘ ในควน ย่านตาขาว ตรัง ในควน
๓๔ นางละออง  สุขรัตน์ 085-7894456 ๓๑ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง โพรงจระเข้
๓๕ ด.ต.มงคล  ศรีสุริยวงศ์ 082-4209032 ๑๐๘ ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง ทุ่งกระบือ
๓๖ นางจินดา  กรมเมือง 061-1802682 ๑๐ ๑๐ ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง ทุ่งค่าย
๓๗ นายนิกร  บัวแก้ว 085-4214434 ๔๔ เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง เกาะเปียะ
๓๘ นางวันดี  จงภักดี 081-5699051 ๘๒ ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ท่าข้าม
๓๙ นางพรทิพย์  แซ่โค้ว 086-9544571 ๖/๓๖ ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ทุ่งยาว
๔๐ นางอัคนี  กังแฮ 082-4202548 ๙๙ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง ปะเหลียน
๔๑ นายธวัช  พลสังข์ 087-2690267 ๓๐/๑ บางด้วน ปะเหลียน ตรัง บางด้วน
๔๒ นายชรินทร์  ใจตรง 087-4740559 ๙๒/๒ บ้านนา ปะเหลียน ตรัง บ้านนา
๔๓ นายก่อเดช  สังข์แก้ว 084-7450499 ๒๑/๓ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง สุโสะ
๔๔ นางสมคิด  ชัยศิริ 086-9444262 ๔๔/๔ ลิพัง ปะเหลียน ตรัง ลิพัง
๔๕ นางสุรียา  เพชร์อินทร์ 089-9706414 ๙๖ เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง เกาะสุกร
๔๖ นายจรูญ  นาคพล 085-8883422 ๑๒๔/๒ ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง ท่าพญา
๔๗ นายถนอม  เปาะทอง 081-6766458 ๑๑ แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง แหลมสอม
๔๘ นางสาววิไลวรรณ  ทองสง 087-4197455 ๒๐๓/๒ บ่อหิน สิเกา ตรัง บ่อหิน
๔๙ นายสมัคร  นวลศรี 081-5383785 ๑๘๓ เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง เขาไม้แก้ว
๕๐ นางกรวิวรรณ์  ทรัพย์สิน 081-2723628 ๙๗ กะลาเส สิเกา ตรัง กะลาเส
๕๑ นางสาวสมใจ  นวลศรี 086-1206008 ๘๙ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง ไม้ฝาด
๕๒ นางวิมลศรี  หงษา 089-7289701 ๘๖ นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง นาเมืองเพชร
๕๓ นายธีรเกียรติ  ด้วงกิจ 093-7163155 ๑๕ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ห้วยยอด
๕๔ นางสาวนันทยา  ชูคงนวน 089-8727838 ๑๐๘ ๑๐ หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง หนองช้างแล่น
๕๕ นางสุพิศ  รัตนแก้ว 085-7858316 ๑๐/๔ ๑๐ บางดี ห้วยยอด ตรัง บางดี
๕๖ นางอุไร  ทูลเพ็ง 089-1962231 ๒๔๖ บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง บางกุ้ง
๕๗ นางสุทิน  ชุมจิตร 091-8207843 ๕๗/๑ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง เขากอบ
๕๘ นางนาตยา  หินอ่อน 081-0899530 ๑๓/๔ เขาขาว ห้วยยอด ตรัง เขาขาว
๕๙ นางบุญยอด  ชูจันทร์ 081-2764674 ๗๖ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง เขาปูน
๖๐ นางสุนิษา  จินากุลวิพัฒน์ 086-2724051 ๖/๑ ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง ปากแจ่ม
๖๑ นายชู้นาท  คงร่วง 084-8464341 ๙๕/๑ ปากคม ห้วยยอด ตรัง ปากคม
๖๒ นางสมฤทัย  ล้อมเมือง 089-0842256 ๒๐๘/๑ ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง ท่างิ้ว
๖๓ นางอุสาห์  ทินบำรุง 084-1846800 ๑๓๐/๒๓ ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง ลำภูรา
๖๔ นางมาลี  คีรีรักษ์ 085-7980521,093-7134558 ๒๘๑ นาวง ห้วยยอด ตรัง นาวง
๖๕ นายแบบ  หอมแก้ว 086-5362269 ๔๙/๑ ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง ห้วยนาง
๖๖ นายเจริญ  ศรีแก้ว 094-3829804 ๕๓ ในเตา ห้วยยอด ตรัง ในเตา
๖๗ นางพิมพ์ประภา  เอียดการ 089-0654372 ๕๕ ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง ทุ่งต่อ
๖๘ นางนันทพร  พลเดช 087-4685336 ๑๕๓ วังคีรี ห้วยยอด ตรัง วังคีรี
๖๙ นายธีรศักดิ์  ลุ่นลิ่ว 086-2689970 ๑๐๗ ๑๗ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง เขาวิเศษ
๗๐ นายวิวัฒ  นุ่นชูผล 087-3851658 ๒๔๖/๑ ๑๐ วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง วังมะปราง
๗๑ นายธนโชติ  ชูแสง 083-6379131 ๑๑ อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง อ่าวตง
๗๒ นายมารวย  นุ้ยขาว 083-1068846 ๓๕ ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง ท่าสะบ้า
๗๓ นายจิตร  บุญเลื่อง 086-9413013 ๔๙ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง วังมะปรางเหนือ
๗๔ นางวรรณี  สุวรรณมณี 086-7437363 ๓๗ นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง นาโยงเหนือ
๗๕ นางสาวชุติกาญจน์  ชูสิงห์ 089-5931705 ๒๐ ช่อง นาโยง ตรัง ช่อง
๗๖ นางเพ็ญวัน  จงทอง 081-0884491 ๔๔/๓ ๑๐ ละมอ นาโยง ตรัง ละมอ
๗๗ นางหนูเพียร  ชัยเพชร 089-2970393 ๑๓๘ ๑๐ โคกสะบ้า นาโยง ตรัง โคกสะบ้า
๗๘ นายสมเจตน์  ศรีรัตนา 062-2248356 63/1 นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง นาหมื่นศรี
๗๙ นางพยอม  หนูนุ่ม 084-1839687 ๑๔ นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง นาข้าวเสีย
๘๐ นางสุชัญญา  สายสุวรรณ์ 086-2753389 ๑๐๑ ควนเมา รัษฎา ตรัง ควนเมา
๘๑ นายประสิทธิ์  แทนสุวรรณ์ 089-7260107 ๕/๒๙ คลองปาง รัษฎา ตรัง คลองปาง
๘๒ นายเอกวัฒน์  สายสิญจน์ 080-8676965 ๑๕๕ หนองบัว รัษฎา ตรัง หนองบัว
๘๓ นายสุรินทร์  อินทอง 090-1593032 ๓๙ หนองปรือ รัษฎา ตรัง หนองปรือ
๘๔ นางกัญญ์วรา  บุญชากร 090-8723080 ๒๑ เขาไพร รัษฎา ตรัง เขาไพร
๘๕ นางสาวอุไร  รักทองจันทร์ 087-2777157 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง หาดสำราญ
๘๖ นางวาสนา  เขาพรง 083-1807933   บ้าหวี หาดสำราญ ตรัง บ้าหวี
๘๗ นางปาริชาติ  เพทาย 082-8746407 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง ตะเสะ