มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

 

 

 

  

     

   

 

สั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

ที่      1    /2562

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

..........................................

 

           ตามที่ กระทรวงแรงงานได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด นั้น

 

                 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562จึงแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ดังนี้

1.     

นางวริญญา  หมาดเหล่  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                ประธานคณะทำงาน

                                รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดตรัง

2.     

นางวรรณี  ขำเกลี้ยง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  คณะทำงาน

3.     

ด.ต.มงคล  ศรีสุริยวงศ์  ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง      คณะทำงาน

4.     

นายบุญชุบ  จงรักษ์      รองประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง   คณะทำงาน

 

5.     

นางสาวชญาน์นันท์  เสตะพันธ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ      คณะทำงานและเลขานุการ

 

 

 

                             อำนาจหน้าที่

 

1)     

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ” ที่

 

        สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

2)     

จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องหรือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม  คุณธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

 

3)     

ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) ร่วมกันของหน่วยงาน (แรงงานจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน) ที่จะพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม

 

4)     

ประกาศเชิดชู บุคคล ชุมชนองค์กรที่มีคุณธรรมผ่านช่องทาง social media หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

5)     

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่แรงงานจังหวัดมอบหมาย

 

 

 

                      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

                                                สั่ง ณ วันที่  18    มีนาคม  พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

                                                                   (นางวริญญา  หมาดเหล่)

                                                                  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน

                                                                   แรงงานจังหวัดตรัง

       
 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

 

 

 

                      สำนักงานแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในพื้นที่ บุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นคุณธรรมที่มีความพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต และมีจิตอาสา ดังนี้

                      พอเพียง จะประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนาตนเอง ให้มีความพอประมาณ พอดี พออยู่ พอกิน ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันตนเองโดยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

                      มีวินัย จะตรงต่อเวลา เคารพกติกาของหน่วยงานและสังคม จะยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ

และทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

                      สุจริต จะซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่น ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

                      จิตอาสา จะเสียสละและทำความดีเพื่อส่วนรวม มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อคน/สังคมโดยมิหวังผลตอบแทน

 

 

 

                      ทั้งนี้ เราจะเป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นองค์กรคุณธรรม จะบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน สร้างจิตสำนึกคุณธรรม 4  ประการ ให้แก่บุคลากรและประชาชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง คำนึงถึงส่วนรวม เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

ของชาติไทยสืบไป

 

 

 

                      เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือฉบับนี้

จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

 

 

 

                                                                                                    วริญญา  หมาดเหล่

                                                                                                 (นางวริญญา  หมาดเหล่)

                                                                                  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน

                                                                                                     แรงงานจังหวัดตรัง

 

 

 

                                                                      ชญาน์นันท์  เสตะพันธ์                                            วรรณี  ขำเกลี้ยง

(นางสาวชญาน์นันท์  เสตะพันธ์)                                (นางวรรณี  ขำเกลี้ยง) 

 

           นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

                                              จารุวรรณ  พิชัยรัตน์                                             ฉลอง  อวยชัย

                                         (นางสาวจารุวรรณ  พิชัยรัตน์)                                   (นายฉลอง  อวยชัย)

                                               พนักงานธุรการ ส.4                                         พนักงานขับรถยนต์ ส 2

       

 

 

                                               จรรยาพร  ผกาแก้ว                                              จงชนะ  ชูหิ้น

 

                                        (นางสาวจรรยาพร  ผกาแก้ว)                                     (นายจงชนะ  ชูหิ้น) 

 

                             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้น                        พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

                                              มุติตา  หล่อศรี

 

 

                                         (นางสาวมุติตา  หล่อศรี)                                        

                                 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน