โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2559 รอบที่ 1

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ คำนำ จังหวัดได้ดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับจัดสรร จำนวน 1,000,000 บาท (ล้านบาทถ้วน) คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตรัง ได้ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เสนอความต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และมีมติเห็นชอบเสนอแผนงาน/โครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอนุมัติให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น จำนวน 16 กิจกรรม 1,000,000 บาท(ล้านบาทถ้วน)ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาฝีมือทั้ง 16 กิจกรรม งบประมาณ 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ 30,000 บาท สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้จัดทำเอกสาร“สรุปผลการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดและเสนอกระทรวงแรงงานทราบ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตรังอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์กำหนดไว้ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง มีนาคม 2559 สารบัญ หน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 การดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้าน อาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดตรัง 1.1 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 1 ด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1) 1.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการฯ 5 1.3แผน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความ 6 เดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดตรัง ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดตรัง 2.1 ประเภทโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ 1) การแกะสลักรูปหนังตะลุง 8 2) การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก 9 3) การทำขนม 10 4) การทำขนมไทย 11 5) การทำเครื่องแกง 12 6) การทำผ้าบาติก 13 7) การนวดแผนไทย 14 8) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 15 9) ช่างก่อสร้าง 16 10) ช่างก่อสร้าง 17 11) ช่างถักกระเป๋าไหมพรม 18 12) ช่างปูกระเบื้อง 19 13) ช่างปูกระเบื้อง 20 14) ช่างปูกระเบื้อง 21 15) ช่างปูกระเบื้อง 22 16) ช่างปูกระเบื้อง 23 2.2 สรุปผลการเดินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ 24 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2.3ผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการประชาชนโครงการจ้างงานเร่งด่วนและ 25 พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาคผนวก - รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 1 กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตรัง - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตง 0027/ 983 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 6 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ส่วนที่ ๑ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ...................................... 1. หลักการและเหตุผล กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังเพื่อดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สืบเนื่องจากในระยะที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ในปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 เกิดอุทกภัย สภาวะฝนตกอย่างหนัก คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมพื้นที่ที่ลุ่ม บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ และสถานที่ราชการ ตลอดจนเกิดภาวะภัยแล้ง และวาตภัย ในหลายพื้นที่ พื้นที่ด้านการเกษตรได้รับความเสียหาย และจังหวัดตรังได้เคยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจมีความผันผวนเกิดภาวะวิกฤตทำให้มีผู้ว่างงาน ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและขาดรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติและวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว ให้ประชาชนมีรายได้ในการเลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัว จังหวัดตรังจึงได้จัดทำโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภัยพิบัติธรรมชาติ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เพื่อให้แรงงานมีรายได้ในการเลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัวเป็นการชั่วคราว หรือการฝึกทักษะฝีมือและพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ เช่น ซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ หรือการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เหมือง คู คลอง การฝึกอบรมทักษะฝีมือด้านช่าง การอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2.3 เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ๓. เป้าหมาย ประชาชนวัยแรงงานที่เป็นผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจากธรรมชาติและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ๔. วิธีการดำเนินงาน ๔.๑ สำนักงานแรงงานจังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ทีมีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแกนนำอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ๔.๓ กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองและปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอผูว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ๔.๔ สำนักงานแรงงานจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแกนนำอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เพื่อประสานการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ๔.5 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ให้จังหวัดและกระทรวงแรงงานทราบ ๔.6 การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2551 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/33799 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 ๖. งบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบธรรมชาติ วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1) ดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ 17 กิจกรรม เป้าหมาย 272 คน งบประมาณ 970,000 บาท กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ 17 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การแกะสลักรูปหนังตะลุง (ต่อยอด) หมู่ที่ 2 ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 5 วัน งบประมาณ 33,600 บาท 2. การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก หมู่ที่ 1 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 5 วัน งบประมาณ 32,000 บาท 3. การทำขนมไทย หมู่ที่ 1 ต. บ้างด้วน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 5 วัน งบประมาณ 33,600 บาท 4. การทำขนมไทย หมู่ที่ 1 ต. บ้าหวี อ. หาดสำราญ จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 5 วัน งบประมาณ 33,600 บาท 5. การทำเครื่องแกง หมู่ที่ 3 ต. ปากแจ่ม อ. ห้วยยอด จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 5 วัน งบประมาณ 33,600 บาท 6. การทำผ้าบาติก (ต่อยอด) หมู่ที่ 6 ต. ลำภูรา อ. ห้วยยอด จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 48,200 บาท 7. การนวดแผนไทย หมู่ที่ 4 ต. เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 25 วัน งบประมาณ 83,800 บาท 8. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก หมู่ที่ 10 ต. บ้านโพธิ์ อ. กันตัง จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 3 วัน งบประมาณ 23,800 บาท 9. ช่างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต. บ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 20 วัน งบประมาณ 93,400 บาท 10. ช่างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต. บ้านนา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 20 วัน งบประมาณ 93,400 บาท 11. ช่างเชื่อมโลหะ หมู่ที่ 3 ต. ลิพัง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 20 วัน งบประมาณ 93,400 บาท 12. ช่างถักกระเป๋าไหมพรม หมู่ที่ 6 ต. ในควน อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 46,600 บาท 13. ช่างปูกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ต. บ้างด้วน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 64,200 บาท 14. ช่างปูกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ต. บางกุ้ง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 64,200 บาท 15. ช่างปูกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ต. ปากแจ่ม อ. ห้วยยอด จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 64,200 บาท 16. ช่างปูกระเบื้อง หมู่ที่ 10 ต. โคกสะบ้า อ. นาโยง จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 64,200 บาท 17. ช่างปูกระเบื้อง หมู่ที่ 1 ต. บ้าหวี อ. หาดสำราญ จ. ตรัง เป้าหมาย 16 คน จำนวนวันที่ดำเนินการ 10 วัน งบประมาณ 64,200 บาท 2) งบบริหารโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ) จำนวน 30,000 บาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดประชุม ค่าซ่อมบำรุง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ๗. สถานที่ดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือในพื้นที่จังหวัดตรัง ๘. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๙.๑ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและวิกฤติเศรษฐกิจได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ๙.๒ เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการที่มีการใช้แรงงานของประชาชน เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อาคารสถานที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๙.๓ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ โดยการเสนอแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานราชการ ๑๐. ผู้เสนอโครงการ (นางนิรมล หมื่นจิตร) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ (นายนิยม สองแก้ว) แรงงานจังหวัดตรัง ๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ (นายนิพันธ์ ศิริธร) รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน โครงการงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จังหวัดตรัง จังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ อุทกภัย ภาวะภัยแล้ง และวาตภัย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้ด้านเศรษฐกิจ มีความผันผวนเกิดวิกฤต ทำให้มีผู้ว่างงาน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ขาดรายได้ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการไปสร้างอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว กระทรวงแรงงานจึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน มีรายได้เลี้ยงชีพ และเกิดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ภาคใต้โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ เสนอกิจกรรม ภายใต้โครงการฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ ในระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังจะลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการด้านแรงงาน ความจำเป็น ความพร้อม และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการและแจ้งหน่วยงาน/อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ ดำเนินโครงการต่อไป หลังจากที่แจ้งหน่วยงานดำเนินงานตามโครงการแล้ว จะออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ก่อนรวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำเป็นรูปเล่มนำเสนอกระทรวงแรงงานทราบต่อไป ส่วนที่ ๒ กิจกรรม โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดตรัง กิจกรรมที่ 1 การแกะสลักรูปหนังตะลุง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 – 29 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 2 ลักษณะการดำเนินงานผู้ฝึกได้เรียนรู้อุปกรณ์การทำรูปหนังตะลุง การออกแบบลวดลายศิลปะ การใช้วัสดุเหลือใช้ การท่าสีรูปหนังตะลุง และการตัด-แกะสลักรูปหนังตะลุง และเนื่องจากครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการฝึกในปีงบประมาณ พ.ศ.2558เมื่อผู้ฝึกมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น และมีการวางแผนการตลาด ก็สามารถผลิตเป็นสินค้า OTOP ได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 2การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 – 29 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้อุปกรณ์การจักสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติกสามารถนำมาออกแบบและสร้างลวดลายด้วยตัวเอง การเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการทำจักสานตะกร้าเมื่อผู้ฝึกมีความรู้และมีความชำนาญ สามารถนำความรู้จากการฝึกมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 การทำขนมไทย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 – 29 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้อุปกรณ์การทำขนมวิธีการทำขนม รวมถึงการตกแต่งลวดลายขนมให้ดูสวยงามน่ารับประทาน เมื่อฝึกมีความรู้มีทักษะในการทำขนม สามารถนำความรู้จากฝึกมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 4 การทำขนมไทย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 3– 7 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้อุปกรณ์การทำขนมวิธีการทำขนม รวมถึงการตกแต่งลวดลายขนมให้ดูสวยงามน่ารับประทาน เมื่อฝึกมีความรู้มีทักษะในการทำขนม สามารถนำความรู้จากฝึกมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 5การทำเครื่องแกง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 4 - 8 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ในส่วนของการฝึกนั้นผู้เข้าฝึกมีความรู้ในการทำเครื่องแกงอยู่แล้ว จึงมีการให้ความรู้ในด้านเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการทำ เพื่อสามารถนำความรู้จากฝึกไปสอนลูกหลานหรือนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 6การทำผ้าบาติก (ต่อยอด) พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 20 - 31 ม.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 6 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์การทำผ้าบาติก สามารถนำมาออกแบบและสร้างลายด้วยตัวเอง การเขียนจันติ้ง การเขียนเทียนตามแบบและระบายสี และเนื่องจากครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากฝึกในงบประมาณปี พ.ศ.2558 ดังนั้น เมื่อผู้ฝึกมีความชำนาญขึ้น วิทยากรได้เพิ่มรูปแบบลวดลาย เทคนิค การผสมสี การออกแบบชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการวางแผนการตลาดด้วย ซึ่งผู้ฝึกนำมาต่อยอดความรู้ และสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาด ก้าวสู่สินค้า OTOP เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 7 การนวดไทย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 19 ม.ค.–12 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 4 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้สรีระวิทยาของร่างการมนุษย์ จุด เส้น วิธีการนวดในท่าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจอาการความปวดเมื่อย การคลายจากอาการเหล่านั้น และสามารถนำไปใช้ได้จริง ต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเสริม ตลอดจนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 8 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง ระยะเวลาการดำเนินการวันที่ 24 – 26 มี.ค. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกวิธีการเลี้ยงปลาดุก รวมถึกการใช้เทคนิคต่างๆ ของการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งผู้ฝึกมีความรู้มีความสามารถจากฝึกมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 9 ช่างก่อสร้าง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 1 – 20 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 4 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้การผสมปูน การก่ออิฐบล็อก การจับเหลี่ยม การตัด-ดัดเหล็กการฉาบปูนผนัง การปูนกระเบื้อง และผู้ฝึกสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ ประโยชน์จากการฝึกก่อสร้างครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสต้นวา ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 10ช่างก่อสร้าง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 ม.ค. - 13 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 5 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้การผสมปูน การก่ออิฐบล็อก การจับเหลี่ยม การตัด-ดัดเหล็ก การฉาบปูนผนัง การปูนกระเบื้อง และผู้ฝึกสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ ประโยชน์จากการฝึกก่อสร้างครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 11 ช่างถักกระเป๋าไหมพรม พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 6 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกได้เรียนรู้อุปกรณ์การถักกระเป๋าไหมพรม การออกแบบและสร้างลวดลายด้วยตัวเอง การเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการถักกระเป๋าไหมพรม เมื่อผู้ฝึกมีความรู้และมีความชำนาญ สามารถนำความรู้จากฝึกมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 12 ช่างปูกระเบื้อง พื้นที่ดำเนินการ ณ วัดควนวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้การเลือกกระเบื้อง การตัดกระเบื้อง การวางแบบ คิดแบบ จัดแนวการปู การผสมปูน และวิธีการปูกระเบื้อง เนื่องจากการฝึกใช้สถานที่ในวัด วัสดุคงทน จึงเหลือไว้เป็นสาธารณะประโยชน์ และเพิ่มความสะดวก สบาย ให้กับผู้มาประกอบพิธีต่างๆ ในวัด ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 13ช่างปูกระเบื้อง พื้นที่ดำเนินการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 3 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้การเลือกกระเบื้อง การตัดกระเบื้อง การวางแบบ คิดแบบ จัดแนวการปู การผสมปูน และวิธีการปูกระเบื้อง ซึ่งเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ฝึก และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ ประชาชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างมากมาย ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 14 ช่างปูกระเบื้อง พื้นที่ดำเนินการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 26 ม.ค.– 4 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้การเลือกกระเบื้อง การตัดกระเบื้อง การวางแบบ คิดแบบ จัดแนวการปู การผสมปูน และวิธีการปูกระเบื้อง ซึ่งเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ฝึก และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ ประชาชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างมากมาย ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 15 ช่างปูกระเบื้อง พื้นที่ดำเนินการ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 10 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้การเลือกกระเบื้อง การตัดกระเบื้อง การวางแบบ คิดแบบ จัดแนวการปู การผสมปูน และวิธีการปูกระเบื้อง ซึ่งเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ฝึก และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ของศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ ประชาชนใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างมากมาย ภาพประกอบกิจกรรม กิจกรรมที่ 16ช่างปูกระเบื้อง พื้นที่ดำเนินการ ณ วันในเขา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าวี อำเภอหาดสำราญ ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนในหมู่ที่ 1 ลักษณะการดำเนินงาน ผู้ฝึกเรียนรู้การเลือกกระเบื้อง การตัดกระเบื้อง การวางแบบ คิดแบบ จัดแนวการปู การผสมปู และวิธีการปูกระเบื้อง เนื่องจากการฝึกใช้สถานที่ในวัด วัสดุคงทน จึงเหลือไว้เป็นสาธารณะประโยชน์ และเพิ่มความสะดวก สบาย ให้กับผู้มาประกอบพิธีต่างๆ ในวัด ภาพประกอบกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจังหวัดตรังได้จัดส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 1,118,000 บาท กระทรวงแรงงานมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง 0204.1/22001 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 แจ้งว่าได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตรังเพื่อดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,000,000 บาท (รวมงบบริหารโครงการร้อยละ 3 ไว้ในส่วนนี้ด้วย) สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตรัง จังหวัดตรังขอรับการสนับสนุน 18 โครงการ(เป็นโครงการด้านพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้ง 18 โครงการ) งบประมาณรวม 1,118,000 บาท แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 1,000,000 บาท (เป็นงบฝึกอบรม 970,000 บาท และงบบริหารโครงการ 30,000บาท) จึงต้องนำเสนอคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งในมิติที่ประชุมได้พิจารณาปรับลดโครงการให้เหลือ 17 โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ การดำเนินงานโครงการจากงบประมาณที่ได้รับครั้งที่ 1 จังหวัดตรัง ได้อนุมัติโครงการ จำนวน 17 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้ง 17 โครงการ และไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งที่ 1 จำนวน 1 โครงการจึงได้ยกไปทำในครั้งที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดตรังครั้งที่ 9 ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 16 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท รวมงบดำเนินโครงการ 887,617บาท (งบบริหาร 11,017 บาท และงบดำเนินงาน 887,617บาท) คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ จำนวน 256 คน ครั้งที่ งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย(บาท) กิจกรรม/โครงการ บริหารโครงการ(บาท) หมายเหตุ โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน(โครงการ) งบประมาณ(บาท) 1 1,000,000 1,000,000 16 887,617 11,017 คงเหลือ 93,400 ผลการสำรวจพึงพอใจการให้บริการประชาชน โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 234 คน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ เพศ เพศชาย จำนวน 114 คน (ร้อยละ 48.72) เพศหญิง จำนวน 120 คน (ร้อยละ 51.28) อาชีพ 18 – 25 ปี จำนวน 21 คน (ร้อยละ 8.97) 26 – 35 จำนวน 40 คน (ร้อยละ 17.09) 36 – 45 จำนวน 90 คน (ร้อยละ 38.46) 46 – 59 จำนวน 63 คน (ร้อยละ 26.92) 60 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน (ร้อยละ 8.55) อาชีพ ลูกจ้างประกันตน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.71) ว่างงาน จำนวน 22 คน (ร้อยละ 9.40) ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 178 คน (ร้อยละ 76.07) อื่นๆ จำนวน 30 คน (ร้อยละ 12.82) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 84.12 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ คิดเป็นร้อยละ 84.12 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 88.55 ส่วนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 1. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ มีหลายขั้นตอน ทำให้มีความล่าช้าในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ประชาชนผู้เดือดร้อนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจ้างงานหรือฝึกอาชีพไม่สามารถรอได้เกิดความยุ่งยากในการประสานการปฏิบัติงานโครงการ เช่น การปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จังหวัดตรังไม่เพียงพอต่อความต้องการการแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3. โดยภาพรวมประชาชนในพื้นที่ประสบภัย มีความต้องการให้มีโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ในทุกๆปี เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม จากการประกอบอาชีพหลัก (ทำสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน) ซึ่งราคาผลผลิตตกต่ำและไม่สามารถทำได้ตลอดปี