อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฝีมือ - อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา