วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

"แรงงานมีประสิทธิภาพสูง  มีความมั่นคง  และคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

 

พันธกิจกระทรวงแรงงาน

 

1.  พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรู้

 

2.  จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางฌศรษฐกิจทุกภาคส่วน

 

3.  เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

4.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ