แรงงานจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

              วันที่ 13 มกราคม 2559   นายนิยม  สองแก้ว แรงงาน

 

จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถาน

 

ประกอบการ ได้แก่ บริษัทสิริบรรณช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ,ห้าง

 

สรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซอร์เตอร์ สาขาตรัง และบริษัทผลิตภัณฑ์

 

อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง