กระทรวงงานมั่นใจ แผนตรวจราชการกระทรวงแรงงานปี ๖๐ สอดรับนโยบาย Thailand 4.0

         กระทรวงแรงงานระดมสมองผู้ตรวจราชการ จัดทำแผนและแนวทางการตรวจราชการ ของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ใน 8 ประเด็น

การปฏิรูปเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงานให้สอดรับนโยบาย Thailand 4.0

วันนี้ ( 12 ก.ย. 59) นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องมิตรภาพ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าการตรวจราชการนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยสอดส่องดูแลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงนโยบายกระทรวงแรงงาน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและผู้ตรวจราชการของทุกกรมในสังกัดกระทรวง ทั้งนี้ จากการระดมสมองได้มีความเห็นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2560 ใน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย นโยบายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ นโยบายส่งเสริมการมีงานทำของคนไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ และประเด็นสุดท้ายคือนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ ยังกำหนดประเด็นที่จะตรวจติดตาม ตามวาระการปฏิรูปกระทรวงแรงงานเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี ส่วนที่เหลือ อีก 5 ประเด็น ประกอบด้วยเรื่อง Safety Thailand เพื่อคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจติดตามเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรธรรมาภิบาล “ โปร่งใส ตรวจสอบได้” (Zero Corruption) เรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างองค์กร กฎหมาย และการบริหารจัดการด้านการบริการ สุดท้ายคือ เรื่องการบริหารจัดการข้อมูล (Information Technology) เพื่อใช้ขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะได้ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ซึ่งเป็นครือข่ายภาคประชาชนและเป็นข้อต่อในระดับพื้นที่ ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้เข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไป +++++++++++++++++++++++++++ “OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” "เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง

13 กันยายน 2559