รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)