รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดตรัง ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)