ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดตรัง ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะด้านแรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 1/2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
รายงานาถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4/2561
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงาน จังหวัดตรัง ปี 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 2/2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
เรื่องสำคัญ...ที่แรงงานจังหวัดใหม่ควรรู้
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
สรุปผลการประเมินผลโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงานของสถานประกอบการ ปี 2557 ในภาพรวมทั่วประเทศ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและขาดแคลนแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปี 2558
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตรัง ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)