Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

คำสั่งจังหวัดตรังที่ 42/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ข้อ 11 การเคลื่อนย้ายแรงงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

pll_content_description

TOP