Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารว่างจัดประชุม

pll_content_description

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  •  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
    ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๔ ทั้งนี้หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
    เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่อบรม ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  • ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2564 (เว้นวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการชุมชนท่าจีน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน) จึงจะได้รับใบรับรองผู้ผ่านการอบรม
TOP