Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง ออกรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประเด็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป้าหมายจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเป้า (TPMAP) และประเด็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตรังพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตรังเสนอแนะการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๖๕

pll_content_description

TOP