Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

“แรงงานมีประสิทธิภาพสูง  มีความมั่นคง  และคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจกระทรวงแรงงาน

1.  พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรู้

2.  จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางฌศรษฐกิจทุกภาคส่วน

3.  เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

4.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

TOP