Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา

  นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา

  แรงงานจังหวัดตรัง
  • MissChayanan Setapan

   MissChayanan Setapan

   Labour Specialist Professional Level
   • นางพูชิสา บุญดำ

    นางพูชิสา บุญดำ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายสันติ นวลเต็ม

     นายสันติ นวลเต็ม

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวจรรยาพร ผกาแก้ว

      นางสาวจรรยาพร ผกาแก้ว

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวอภิรดี ช่วยหวัง

       นางสาวอภิรดี ช่วยหวัง

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสาวกาญจนี ขุนพลช่วย

        นางสาวกาญจนี ขุนพลช่วย

        นักวิชาการแรงงาน
        • นางสาวธัญวรัตน์ วรรณบวร

         นางสาวธัญวรัตน์ วรรณบวร

         นักวิชาการแรงงาน
         • นางสาวศิริภิญญา ทวีพัฒนะพงศ์

          นางสาวศิริภิญญา ทวีพัฒนะพงศ์

          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้น
          • นางสาวมุติตา หล่อศรี

           นางสาวมุติตา หล่อศรี

           เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง
  • Mrs.Wannee Kummkleang

   Mrs.Wannee Kummkleang

   Finance And Accounting Officer Experienced Level
   • นางสาวจารุวรรณ พิชัยรัตน์

    นางสาวจารุวรรณ พิชัยรัตน์

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายฉลอง อวยชัย

     นายฉลอง อวยชัย

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
     • นายอติพล สายหยุด

      นายอติพล สายหยุด

      พนักงานขับรถยนต์
TOP