Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางพูชิสา บุญดำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

pll_content_description

TOP