Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ หลักสูตรการทำกาแฟมืออาชีพ (บาริสต้า)

pll_content_description

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  • วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๔ ทั้งนี้หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่อบรม ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  • ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ร้านอาหารกาลเวลา ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน) จึงจะได้รับใบรับรองผู้ผ่านการอบรม
TOP