Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ (บาร์เทนเดอร์)

pll_content_description

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๔ ทั้งนี้หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่อบรม ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

  •  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ร้านกวนนิโต ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรระยะเวลา ๑๘ ชั่วโมง (๓ วัน) จึงจะได้รับใบรับรองผู้ผ่านการอบรม
TOP