Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดตรัง

TOP