Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

pll_content_description

TOP