Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ หลักสูตร “ ช่างปูกระเบื้อง ”

pll_content_description

TOP