Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตรัง

แรงงานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (งบกลาง) จังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า”

pll_content_description

TOP